Krajská liga mužů:

O soutěži

PROPOZICE

Krčínská hokejová liga (KHL) - 2023/2024


Základní ustanovení

a) pořadatelem soutěže je zapsaný spolek Tělovýchovná jednota Spartak Nové Město nad Metují, se sídlem Zimní stadion, Pod Lipami 459, Nové Město nad Metují, 549 01, IČO: 46523600

b) řídícím orgánem soutěže je Tělovýchovná jednota Spartak Nové Město nad Metují, která složila komisi soutěže, pod názvem disciplinární komise krčínské hokejové ligy (DKKHL). Předsedou soutěže je Václav Schejbal, tato komise řeší disciplinární tresty, námitky a stížnosti.

ČLENOVÉ KOMISE

Předseda soutěže -

Václav Schejbal, tel. 702 274 777, e-mail: vaclav.schejbal@email.cz

Za TJ Spartak NMnM – Petr Kubišta, tel 777 654 075, e-mail: tombero72@gmail.com

1) Termín a místo

1.1 Všechna utkání se hrají na zimním stadionu v Novém Městě nad Metují ve stanovených dnech a hodinách určených rozpisem soutěže. Termíny utkání nelze přesouvat bez souhlasu řídícího orgánu soutěže.

1.2 Vzhledem k provozu zimního stadionu se hraje bez čekací doby. V případě, že se mužstvo nedostaví k utkání ve stanovený čas bez omluvy řídícímu orgánu, nejpozději 48 hodin před zahájením zápasu, je povinné uhradit, poměrnou část nákladů spojených se zápasem. Utkání je zkontumováno 5:0 ve prospěch nastoupivšího mužstva. Do tabulky získá 3 body.

1.3 Hrací dny jsou stanoveny na středu (17:30 – cca 21:00) – 2 zápasy, neděle (16:30 – cca 21:30) – 3 zápasy. Výjimečně v jiný den dle volných kapacit na zimním stadionu po dohodě týmů. Přeložené zápasy je možně sehrát i v jiných dnech dle momentálního volného prostoru na ZS.

1.4 Nemůže-li být utkání sehráno z vyšší moci (porucha na ZS atd.), stanoví řídící soutěže náhradní termín.

2) Soutěžní podmínky

2.1 Hraje se podle pravidel ledního hokeje, soutěžního a disciplinárního řádu ledního hokeje a směrnic tohoto rozpisu, s těmito úpravami: Zakázané uvolňování se nehraje jako hybridní. Při zakázaném uvolněněji je možnost vystřídat. Je zakázaná nadměrná tvrdost hry tělem (posuzuje vždy rozhodčí) viz bod 2.2

Tresty se dělí na následující kategorie s dobou vyloučení

1. MENŠÍ TREST - 2 minuty

2. MENŠÍ TREST PRO HRÁČSKOU LAVICI - 2 minuty

3. VĚTŠÍ TREST - 5 minut

4. OSOBNÍ TREST - 10 minut

5. OSOBNÍ TREST DO KONCE UTKÁNÍ – OK – potrestaný hráč nesmí nastoupit 1

následující soutěžní utkání

6. TREST VE HŘE – TH – potrestaný hráč nesmí nastoupit 3 následující soutěžní utkání

7. TRESTNÉ STŘÍLENÍ – TS

V případě fyzického napadení rozhodčího je utkání okamžitě ukončeno a kontumováno výsledkem 0:5. Utkání bude možno dohrát jako přátelské. Trest pro hráče bude okamžité zastavení činnosti do konce sezóny.

Řídící orgán soutěže si vyhrazuje právo, v případě disciplinárních provinění, udělit dodatečný trest nad rámec trestů určených těmito propozicemi.

2.2 Soutěž se bude hrát jako bezkontaktní. Bezkontaktním hokejem se rozumí zákaz dohrávání soubojů po odehrání puku, surové napadení soupeře apod. Povoleno je souběžné přitlačení na mantinel.

2.3 Utkání se hraje 3 x 15 min. čistého času s jednou úpravou ledu vždy po každé druhé odehrané třetině, bez ohledu na ukončení utkání.

2.4 Soutěžní utkání řídí vždy dva rozhodčí s pravomocí hlavního rozhodčího.

2.5 Všechna družstva hrají na soupisky, které před soutěží – nejpozději do 18.10 2023 předsedovi soutěže. (lze zaslat i na email: vaclav.schejbal@email.cz

2.6 Maximální počet hráčů na soupisce je 25 + 3 brankáři

Maximální počet jmen na soupisce nesmí překročit 28 hráčů. Pokud tým před startem soutěže nevyčerpá počet míst na soupisce, tak případné doplňování hráčů během soutěže na soupisku může doplnit do 31.1.2024.

Soupiska musí obsahovat!!

a) přesný název hokejového oddílu,

b) jména a příjmení hráčů vč. ROKU narození + číslo dresu. Dále viz bod 2.12 propozic

c) jméno a příjmení vedoucího družstva, vč. telefonního kontaktu a emailu

e) k utkání nastupují hráči starší 18 let.

f) hráč mladší 18 let může nastoupit pouze se souhlasem zákonného zástupce

2.7 Při konfrontaci hráčů je hráč povinen na požádání rozhodčího předložit občanský průkaz. Neprokáže-li hráč svoji totožnost a rozhodčí má pochybnosti o oprávněnosti startu hráče, nebude hráč připuštěn k další hře a případ projedná vedení KHL.

2.8 Družstva (hráči) hrají na vlastní bezpečnost a nejsou z titulu soutěže pojištěni.

2.9 K zápasu může nastoupit maximálně 20 hráčů + 2 brankáři a minimálně 6 hráčů, včetně brankáře. Klesne-li počet hráčů pod 6 hráčů včetně brankáře, nemůže družstvo pokračovat ve hře a prohrává kontumačně 0:5. Do tabulky se počítá výsledek 0:5. Do statistik hráčů se počítá výsledek dosažený na hrací ploše.

2.10 Brankář jednoho mužstva může chytat za jiné mužstvo, pouze se souhlasem řídícího orgánu a mužstva soupeře. V KHL nesmí nastoupit hráč, který v daném ročníku nastoupí k registrované soutěži.

2.11 Všichni hráči nastupují k utkání v předepsané ochranné výstroji.

2.12 Vedoucí týmu vždy před daným utkáním upřesní soupisku týmu do zápisu o utkání.

2.13 Systém soutěže:

Bude upřesněn po odehrání prvních vzájemných zápasů a po dohodě všech týmů.

Varianta 1 – dvoukolově a následné play-off

Varianta 2 - tříkolově

2.14 V případě nerozhodného výsledku po základní hrací době přichází na řadu 3 samostatné nájezdy (dále SN), které provádějí 3 různí hráči, přičemž po 3. SN mohou jet libovolní hráči až do rozhodnutí. Před zahájením SN bude provedeno losování, které mužstvo zahájí SN. Bodování: za vyhrané utkání v normální hrací době 3 body, vyhrané utkání na nájezdy 2 body, remíza 1 bod.

2.15 Odložení zápasů je možné maximálně 1x za sezónu/mužstvo. Odložení zápasu je možné podat nejpozději 2 dny před hracím dnem telefonicky nebo SMS zprávou na telefon 777 654 075 (Petr Kubišta) nebo 702 274 777 (Václav Schejbal). Jednotlivé případy bude schvalovat a posuzovat DK KHL. V případě neúčasti jednoho z mužstev v náhradním termínu bude zápas kontumován ve prospěch druhého 0:5.

2.16 Přestupy hráčů mezi jednotlivými mužstvy jsou povoleny do 31.12. 2023.

2.17 Dopsání nového hráče do systému musí být učiněno vždy před utkáním, ke kterému hráč nastoupí.

3) Hospodářské náležitosti

3.1 Náklady na jedno utkání včetně pronájmu ledové plochy, náhradu rozhodčím utkání, časomíru, atd. jsou 5 200,- Kč. To znamená 2 600,- Kč na jedno mužstvo.

3.2 Jestliže dojde k předčasnému ukončení utkání z viny některého mužstva, trestá se toto družstvo finanční pokutou ve výši 1 500,- Kč. Pokuta musí být uhrazena nejpozději do 7 dnů na účet pořadatele soutěže.

3.3 Veškeré platby lze provádět pouze bezhotovostně. Vždy po odehrání příslušného měsíce bude vystavena faktura na pronájem ledové plochy dle vzorce:

2600,- Kč x počet utkání (+ případné tréninkové hodiny x počet hodin).

Platbu provádět na číslo účtu 1182473339/0800 (variabilní číslo = číslo faktury)

Vedoucí týmů nahlásí do 18.10 2023 kam chtějí zasílat faktury (e-mailovou adresu) a případně název spolku na který bude adresa vystavena. Pokud toto neuvedete, bude faktura vystavena na vedoucího mužstva.

3.4 V případě neodehráni celé soutěže například vlivem epidemiologické situace (uzavření ZS), bude celková cena snížena dle bodu 3.1

V Novém Městě nad Metují dne 29.9.2023

Václav Schejbal - předseda soutěže